home OSD organisatie leden contact

7 juli 2023

New Waves: innovatiesamenwerking in Zeeland

De komende 4 jaar krijgt Zeeland 8,7 miljoen euro voor innovatiesamenwerking uit het Nationaal Groeifonds. Het doel is om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden te versterken. Zeeland kiest voor samenwerkingen op het gebied van water, energie en voedsel.

Drie O’s
Nieuwe manieren van samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zijn essentieel om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. In het project – dat de naam New Waves kreeg – zijn de krachten gebundeld om meer effect te sorteren. Er zijn al diverse publiek-private samenwerkingsverbanden opgericht om vraagstukken op het gebied van onder meer de stijgende zeespiegel, verzilting van de bodem en de beperkte beschikbaarheid van zoetwater aan te pakken.

Versterken en opschalen
New Waves beoogt bestaande initiatieven te versterken en op te schalen. Denk aan ontwikkel-, test- en demolocatie KAAP, Living Lab Schouwen-Duivenland, het Joint Research Center en het nieuwe food innovatiecentrum dat wordt ontwikkeld op de Kenniswerf in Vlissingen. Ook wil New Waves nieuwe startups aantrekken en vernieuwende projecten opzetten.

Bedrijven en onderwijs
Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om aan de transities te werken en innovatieve samenwerkingsprojecten op te zetten. Ook het onderwijs kan beter inspelen op de ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de vorm van talentontwikkeling en een leven lang leren. Dat is van belang omdat de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers groot is. Zo kan het nieuwe Joint Research Center een extra boost krijgen door New Waves.

Breed consortium
Het consortium achter New Waves bestaat uit Dockwize, HZ University of Applied Sciences, Delta Platform, Scalda, World Class Maintenance, Fieldlab Zephyros, FoodDelta Zeeland, Impuls Zeeland en Platform Energy Port Zeeland. Bij het project zijn verder tientallen partners betrokken uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld.

4 jaar
New Waves start in september 2023 en duurt in elk geval 4 jaar. De mogelijkheid bestaat om een vervolg van 2 jaar aan te vragen. Landelijk trok het kabinet 123 miljoen euro uit voor dergelijke publiek-private samenwerkingsverbanden.