home OSD organisatie leden contact

25 januari 2021

Nieuw kennisplatform HR Netwerk Zeeland

Zeeland heeft er een kennisplatform bij, namelijk voor mensen die zich in deze provincie bezighouden met personeelszaken. Het doel is kennis te delen, samen te werken en elkaar te helpen om in gezamenlijkheid HR-vraagstukken in Zeeland aan te pakken.

Door bij je aanmelding als lid jouw kennisgebieden aan te geven, kunnen andere leden jou zo nodig raadplegen op die terreinen. Als er op het platform www.hrnetwerkzeeland.nl nieuwe berichten zijn over jouw kennisgebieden, ontvang je hiervan een notificatie.
Je kunt ook interessegebieden aangeven, onderwerpen waar je meer over wilt weten of wellicht vragen wilt stellen. Zo kunnen andere leden jou helpen. Je kennisgebieden zijn automatisch ook je interessegebieden. Bij nieuwe berichten ontvang je notificaties.

Zodra het weer mogelijk is, organiseert HR Netwerk Zeeland een evenement om te netwerken en kennis te delen.

Het lidmaatschap is op persoonlijke titel, zolang je maar werkzaam bent in een (deelgebied van) HR bij een in Zeeland gevestigde werkgever, of je bent zelf die werkgever. Bij aanmelding tot 1 februari 2021 is het lidmaatschap de rest van het jaar gratis. Daarna geldt een introductietarief van 10 euro per kalenderjaar. Dit bedrag is om de kosten van het netwerk en het platform te dekken.

Het HR Netwerk Zeeland is een initiatief van een aantal Zeeuwse werkgevers en organisaties. Er is geen winstoogmerk, het netwerk is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zeeland.

11 januari 2021

Jaarverslag commissaris van de Koning in Zeeland

Han Polman, commissaris van de Koning voor Zeeland, publiceerde onlangs zijn jaarverslag. Dit is online te lezen.
Natuurlijk is er aandacht voor de Marinierskazerne waarvan begin 2020 duidelijk werd dat die er niet kwam. Ook het compensatiepakket krijgt volop aandacht met een overzicht van de verschillende onderdelen:
• Delta Kenniscentrum Vlissingen, gericht op voedsel, water en energie
• Grootschalig justitieel complex, met onder meer een extra beveiligde rechtbank, een kenniscentrum tegen ondermijning en een extra beveiligde inrichting.
• Snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen
• Huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.
• Onderzoek naar onder meer waterstof, elektrificatie en verduurzaming van de Zeeuwse industrie
• Ongeveer 20 miljoen voor Investeringsfonds Zeeland
• Investeringen in verbetering arbeidsmarkt
• Vergoeding van gemaakte kosten (20 miljoen)
• Onderzoek naar de afsplitsing van Evides

Het werkbezoek van Koningin Máxima wordt benoemd, evenals de Four Freedoms Awards en het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.
De burgemeestersbenoemingen komen aan de orde, net als diverse ontmoetingen en werkbezoeken, kennismakingsbezoeken met nieuwe ambassadeurs en de uitreiking van onderscheidingen.
Het jaarverslag gaat kort in op de vermeende integriteitsschendig van gedeputeerde Jo-Annes de Bat en op de vernieuwde Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) die in 2020 van kracht werd.
En er is aandacht voor de pandemie.

Het jaarverslag van de commissaris van de Koning kun je online lezen of doorbladeren.

2 november 2020

Parijs op z’n Zeeuws

Zeeland heeft als eerste regio haar energiestrategie (RES) vastgesteld en aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Samen met diverse partners werkte de provincie drie jaar lang aan de Zeeuwse keuzen om in 2050 energieneutraal te zijn. Alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie hebben de RES bekrachtigd.

Een van de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord is dat dertig regio’s een energiestrategie opstellen om de uitstoot van broeikasgassen met 95% in 2050 terug te dringen. Zeeland zet fors in op de opwekking van zonne- en windenergie. In 2030 moet alle elektriciteit die in Zeeland wordt gebruikt, duurzaam worden opgewekt.
Ook verduurzaming van de gebouwde omgeving en mobiliteit spelen een grote rol in de Zeeuwse RES. Dat Zeeland uitgestrekt is met verspreide woonkernen en veel monumentale gebouwen, brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Bij de samenstelling van de Zeeuwse RES zijn meer dan honderd partijen betrokken, afkomstig uit het Zeeuwse bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden, onderwijs en gemeenteraden. Met name de Zeeuwse participatiecoalitie, vertegenwoordigd door Zeeuwind en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en het netwerkbedrijf Enduris en Impuls Zeeland, hebben zich vanaf het prille begin hard gemaakt voor de RES. In de volgende fasen van de Zeeuwse RES zullen zowel participatie als netwerksturing de motor voor samenwerking zijn.

Nu de lokale overheden de RES hebben vastgesteld, zal het Planbureau voor de Leefomgeving dit, net als alle andere RES’en, doorrekenen op haalbaarheid.
Zeeland zet ondertussen de stap van strategie naar uitvoering, het RES Uitvoeringsprogramma. Dit bevat de prioriteiten waar de gemeenten, de provincie, het waterschap, Enduris en Impuls mee aan de slag gaan. De vele partijen die meegewerkt hebben aan de samenstelling van de RES, worden in deze fase weer gevraagd om mee te denken. In de uitvoering van de RES zal nog meer ingezet worden op participatie.

Op de site zeeuwsenergieakkoord.nl is de volledige RES en meer informatie te vinden.