home OSD organisatie leden contact

29 juli 2020

Verkenningenkaart Zoet Water

De provincie Zeeland werkt aan het Deltaplan Zoet Water. Dit plan gaat bestaande regionale initiatieven, pilots en studies rond de beschikbaarheid van zoet water samenbrengen. De innovaties en bevindingen zijn terug te vinden op de Verkenningenkaart Zoet Water. Daar is inmiddels een eerste versie van online gezet. Deze verkenningenkaart is een groeimodel dat gedurende het project wordt aangevuld.

De verkenningenkaart bestaat uit drie lagen:
1. Geeft de huidige situatie van zoetwaterbeschikbaarheid weer.
2. Geeft een beeld van lopende verkenningen, gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt.
3. Geeft een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water.

De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiële kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen. Aanvullingen en suggesties zijn welkom en kunnen gemaild worden naar zoetwater@zeeland.nl.
Na de zomer vinden er bijeenkomsten plaats waar de kaart wordt toegelicht. Agrariërs en andere belanghebbenden kunnen vanuit hun gebiedskennis reageren op de kaart en mogelijk ook nieuwe suggesties voor verkenningen benoemen.

11 juli 2020

Voorwaarden Corona-OverbruggingsLening 2.0 bekend

De aanvraagperiode voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) is verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget (200 miljoen euro) zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen, zijn de voorwaarden aangepast.
Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.
Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt.
Een visualisatie van het aangepaste beoordelingsproces vind je op www.impulszeeland.nl.

16 juni 2020

Aanmelding Zeeuwse Innovatieprijs Emergo geopend

Voor de 17e keer kunnen Zeeuwse ondernemers zich aanmelden met een succesvol gerealiseerde innovatie voor de Emergo 2020, de Zeeuwse Innovatieprijs.
Uit de aanmeldingen selecteert de jury onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat een aantal genomineerden die vervolgens bezocht worden. Zodra deze genomineerden bekend zijn, kan het publiek stemmen voor de Publieksprijs.
De bekendmaking van de winnaar met de meest aansprekende innovatie is op 4 november in de Goese Zeelandhallen tijdens de Contacta.
In 2019 won Nemag uit Zierikzee zowel de Emergo als de Publieksprijs.

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Kamer van Koophandel, Dockwize, Contacta en VNO-NCW. De publiciteit is in handen van Omroep Zeeland.
Met de jaarlijkse uitreiking van de Emergo willen de organisatoren Zeeuwse innovatie stimuleren, waarderen en de bekendheid ervan vergroten.

22 mei 2020

VernieuwersLAB zet in op een nieuwe Zeeuwse economie

Met een oproep op de site van de Zeeuwse Milieufederatie (www.zmf.nl) wil VernieuwersLAB de Zeeuwen wakker schudden. De mensen achter deze ‘creatieve ontmoeting’ zien deze crisistijd als hét moment om te bewegen naar een samenleving die gebaseerd is op waarden als rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid.

Het is de tijd van herbezinning en om vooruit te kijken. Hoe ziet Zeeland er straks uit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nu de juiste beslissingen nemen voor de toekomst? Volgens VernieuwersLAB zijn we toe aan nieuwe systemen die zich niet langer richten op ongeremde groei. Het gaat om de balans tussen sociale, ecologische en economische waarden. Om gesloten kringlopen en korte ketens en met duurzaam circulair als uitgangspunt.

VernieuwersLAB doet een oproep aan de Zeeuwen – bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, politici, burgers – om met ideeën bij te dragen aan de stappen in de richting naar een nieuwe economie in Zeeland. Je kunt je suggesties sturen naar vernieuwerslab@zmf.nl.

Aan het VernieuwersLAB nemen tot nu toe zo’n veertig mensen deel, namens het mkb, overheid, industrie en studenten. Ze zetten hun diverse achtergronden en expertises in om in gezamenlijkheid te werken aan duurzame oplossingen.
Om de Zeeuwse burgers te activeren zijn 10 Zeeuwse pijlers gedefinieerd. Deze vind je op de website van de ZMf.

10 april 2020

Zeeuwse subsidie voor groene daken

Eigenaren van bedrijfspanden (en woningen) die overwegen een groen dak aan te leggen, kunnen kijken of zij in aanmerking komen voor een subsidie van de provincie Zeeland. Per aanvraag is een subsidie van maximaal 5.000 euro beschikbaar. Het totale bedrag voor 2020 is 165.000 euro.
Het bekleden van daken met waterbergende planten en struiken helpt lokaal de veranderingen in het klimaat ietwat te dempen. Zij zorgen voor vertraagde waterafvoer bij overvloedige buien en helpen de hittestress in steden te verlagen. Daarom is een van de eisen dat het dak zich in de bebouwde kom moet bevinden. Groene daken hebben een isolerende werking en zij bevorderen de biodiversiteit.
Je kunt je aanvraag tot en met 15 november 2020 indien. Beoordeling geschiedt op volgorde van binnenkomst. De Zeeuwse subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.
Lees de samenvatting voor de overige bepalingen.

Wil je weten wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk op www.zeelandverandertmee.nl