home OSD organisatie leden contact

9 augustus 2022

Zeeuwse opvanglocaties voor vluchtelingen gezocht

De Veiligheidsregio Zeeland en de provincie Zeeland doen een beroep op het Zeeuwse bedrijfsleven bij het vinden van geschikte locaties voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het gaat om panden die minimaal 6 maanden beschikbaar zijn en die geschikt zijn voor bewoning.
De vraag naar tijdelijke opvang is groot. Er is dan ook behoefte aan verschillende vormen: voor gezinnen, voor groepen tussen de 10 en 50 personen en grootschalige noodopvang zoals in de voormalige marinierskazerne in Vlissingen en de Zeelandhallen in Goes.
Ondernemers die ruimte beschikbaar hebben, kunnen contact opnemen met Wendie van de Merbel (wendie.vandemerbel@tholen.nl) of Nysja de Jonge (n.dejonge@terneuzen.nl). Beide dames brengen de Zeeuwse opvangmogelijkheden in kaart. Zij kunnen informatie verstrekken over de voorwaarden en de financiële vergoeding die er tegenover staat.

14 juli 2022

ArbeidsmarktInZicht Zeeland

Zeeland beschikt over een nieuw online platform met arbeidsmarktinformatie. ArbeidsmarktInZicht Zeeland beoogt een compleet overzicht te bieden van de Zeeuwse arbeidsmarkt en ontwikkelingen binnen de thema’s
• Arbeidsmarkt
• Onderwijs
• Economie
• Skills

De informatie komt van 10 bronnen, zoals het CBS, UWV en de Zeeuws gemeenten. Zij maken het mogelijk om in te zoomen op knelpunten in specifieke sectoren. Ook geven zij inzicht tot op gemeentelijk niveau in onder andere vacatures, aantal werkenden en werkloosheidspercentages.
De gegevens uit ArbeidsmarktInZicht Zeeland kunnen ondersteunen bij de analyses en aanpak van Zeeuwse arbeidsmarktvraagstukken. Zeeuwse organisaties kunnen de gegevens gebruiken om hun plannen en activiteiten nader uit te werken.

28 juni 2022

Regionale ontwikkelmaatschappijen: schakel tussen rijk en regio

De 9 regionale ontwikkelmaatschappijen (ROM’s), waaronder Impuls Zeeland, vormen een landelijk netwerk dat landelijke transities in de regio’s realiseert. Denk aan de maatschappelijke en economische opgaven als de energietransitie, voedseltransitie, veiligheid en gezond ouder worden. Daarmee zijn zij een belangrijke schakel tussen rijk en regio.

Innovatie
Misschien wel de belangrijkste taak van de ROM’s is het ontwikkelen van innovatie-ecosystemen en het stimuleren en realiseren van innovatieprojecten, businesscases en innovatieprogramma’s. Dit doen zij met innovatieve mkb-ondernemingen. In 2021 waren de 9 ROM’s betrokken bij 734 landelijke innovatieprojecten met een omvang van 190 miljoen euro. Vanuit hun ontwikkelingstaak zijn de ROM’s ook nauw betrokken bij de meeste Groeifondsaanvragen.
De ROM’s zijn betrokken bij de helft van alle venture capital aanvragen in Nederland. Zij investeerden in 2021 in 250 innovatieve bedrijven met een investeringsvolume van ruim 143 miljoen euro. Dat maakt ze tot de meest actieve investeerders van Nederland.

Internationaal
Daarnaast ondersteunden de ROM’s 223 buitenlandse bedrijven bij nieuwe vestingen en uitbreidingen. Dit leverde in 2021 iets meer dan 9.000 arbeidsplaatsen en 2,1 miljard euro aan regionale investeringen op. Samen met Trade and Innovate NL organiseerden de ROM’s 238 internationale handelsactiviteiten die informatie en buitenlandse contacten op leverden voor ruim 4.500 deelnemers.
De komende jaren zetten de ROM’s in op een nog intensievere bovenregionale samenwerking.

Nieuwsgierig van Impuls Zeeland voor jou kan betekenen?
Kijk op www.impulszeeland.nl voor alle informatie of neem rechtstreeks contact op met Jordi Suurmond, investment manager, E: jordiesuurmond@impulszeeland.nl, M: 06 13754074.

31 mei 2022

SER: veel mogelijkheden verminderen arbeidsmarktkrapte maatschappelijke sectoren

Stimuleer meer (uren) werken, organiseer het werk beter, zorg voor minder bureaucratie en goed werkgeverschap. En zorg voor meer langjarig perspectief in beleid. Dat zijn kansrijke opties om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen in maatschappelijke sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang. Aldus de Sociaal Economische Raad (SER) in een rapport dat eind mei verscheen.

Vijf aanbevelingen
De SER formuleerde vijf aanbevelingen:
• Stimuleer het potentieel van mensen die (meer uren) willen werken.
• Koester werkenden met goed werkgeverschap en goed management.
• Maak werk van vernieuwing en slimmer werken.
• Zorg voor minder administratieve belasting.
• Langjarig perspectief in beleid en uitvoering.

Tussentijds advies
Het rapport richt zich op de korte termijn en is te beschouwen als een tussentijds advies aan het kabinet. De SER verwacht dit najaar met een volledig advies te komen. De vijf hoofdaanbevelingen uit het tussentijds advies worden daarin verder uitgewerkt, met oog op de lange termijn.
Meer informatie is te vinden op www.ser.nl. Via die link is ook het volledige advies te downloaden.

4 april 2022

Subsidie aanleg groen dak

De provincie Zeeland stelt een subsidie van maximaal 5.000 euro per dak beschikbaar voor het vergroenen van (bedrijfs)daken binnen de bebouwde kom. In het totaal is 100.000 euro beschikbaar.

Een groen dak is voorzien van insectenvriendelijk en waterbergende planten en zelfs struiken en bomen. Een dergelijk dak vermindert de wateroverlast tijdens hevige buien, zorgt voor verkoeling in de zomer (hittestress) en isolatie in de winter. Ook verbetert het de biodiversiteit en draagt het bij aan een leefbare buurt.

De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom en waarvan het dak geschikt is. Aanvragen kan tot en met 1 november 2022, zij worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.

Meer informatie over de subsidieregeling en waar het dak aan dient te voldoen, is te vinden op de website van de provincie Zeeland.