home OSD organisatie leden contact

2 november 2020

Parijs op z’n Zeeuws

Zeeland heeft als eerste regio haar energiestrategie (RES) vastgesteld en aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving. Samen met diverse partners werkte de provincie drie jaar lang aan de Zeeuwse keuzen om in 2050 energieneutraal te zijn. Alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie hebben de RES bekrachtigd.

Een van de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord is dat dertig regio’s een energiestrategie opstellen om de uitstoot van broeikasgassen met 95% in 2050 terug te dringen. Zeeland zet fors in op de opwekking van zonne- en windenergie. In 2030 moet alle elektriciteit die in Zeeland wordt gebruikt, duurzaam worden opgewekt.
Ook verduurzaming van de gebouwde omgeving en mobiliteit spelen een grote rol in de Zeeuwse RES. Dat Zeeland uitgestrekt is met verspreide woonkernen en veel monumentale gebouwen, brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Bij de samenstelling van de Zeeuwse RES zijn meer dan honderd partijen betrokken, afkomstig uit het Zeeuwse bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden, onderwijs en gemeenteraden. Met name de Zeeuwse participatiecoalitie, vertegenwoordigd door Zeeuwind en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en het netwerkbedrijf Enduris en Impuls Zeeland, hebben zich vanaf het prille begin hard gemaakt voor de RES. In de volgende fasen van de Zeeuwse RES zullen zowel participatie als netwerksturing de motor voor samenwerking zijn.

Nu de lokale overheden de RES hebben vastgesteld, zal het Planbureau voor de Leefomgeving dit, net als alle andere RES’en, doorrekenen op haalbaarheid.
Zeeland zet ondertussen de stap van strategie naar uitvoering, het RES Uitvoeringsprogramma. Dit bevat de prioriteiten waar de gemeenten, de provincie, het waterschap, Enduris en Impuls mee aan de slag gaan. De vele partijen die meegewerkt hebben aan de samenstelling van de RES, worden in deze fase weer gevraagd om mee te denken. In de uitvoering van de RES zal nog meer ingezet worden op participatie.

Op de site zeeuwsenergieakkoord.nl is de volledige RES en meer informatie te vinden.

28 oktober 2020

Onderzoek MKB-Nederland: sterke stijging regeldruk

De aanpak van de regeldruk moet een prioriteit zijn voor het volgende kabinet. In deze kabinetsperiode is de regeldruk in elk geval met zo’n 1,15 miljard per jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland. De werkelijke kosten, in het onderzoek is alleen de gekwantificeerde regeldruk meegenomen, liggen naar schatting op 20 miljard euro per jaar.

MKB-Nederland wil dan ook dat de regeldruk zoals voorheen weer gaat bijhouden. Sinds 2009 wordt niet meer bijgehouden wat alle nieuwe wet- en regelgeving ondernemers aan tijd en geld kost. Met als resultaat dat er een enorme stijging is ontstaan. Volgens de MKB-Nederland komen er in Nederland alleen maar regels bij en worden er geen regels geschrapt. In de meeste EU-landen wordt voor elke nieuwe regel een oude geschrapt. De organisatie vindt dat er extra reductiedoelen moeten komen, met name in het sociale domein. De ingewikkelde regels en verplichtingen weerhoudt zo’n 70 procent van de kleine bedrijven ervan om mensen aan te nemen. Zo blijkt uit een poll onder bijna 600 ondernemers.

Niet alleen neemt de regeldruk toe, ook worden de regels steeds complexer, zo blijkt uit diezelfde poll. Ondernemers voelen zich genoodzaakt deskundigen in te huren om eraan te kunnen voldoen.
Juist in deze tijd is een voorspelbare overheid met proportionele, begrijpelijke en uitvoerbare maatregelen van belang. Aldus MKB-Nederland.

1 september 2020

colleges over betekeniseconomie

Tijdens zes laagdrempelige Purpose Colleges kan iedereen – nadrukkelijk ook ondernemers – die interesse heeft in de betekeniseconomie hier meer over leren. Betekeniseconomie gaat over de balans tussen het bedrijfsrendement en het maatschappelijk rendement. Succesvolle en inspirerende ondernemers vertellen over hun ervaringen met maatschappelijk ondernemen, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en hun bedrijfsdoelen. Zij gaan creatief om met de maatschappelijke problemen en hebben een eigen, nieuwe kijk op de huidige economie en werkvormen.

De colleges worden gehouden bij HZ University of Applied Sciences (maximaal 50 plaatsen) en zijn te volgen via een livestream. De serie is een samenwerking tussen de HZ, Dockwize en THRIVE Institute.
Van de 6 colleges zijn inmiddels 4 data en sprekers bekend:
3 september Kees Klomp, THRIVE Institute over SDG’s als nieuwe ondernemerskansen
8 oktober Wiebe Smulders, medeoprichter van Happy Tosti
12 november Rebecca Wiering, medeoprichter Zeewaar
26 november Lizet Friessen-Leibbrandt, cfo HAK

Meer informatie is te vinden op de site van Dockwize. Daar kun je je ook aanmelden voor een fysieke plaats of voor de livestream.

28 juli 2020

Aanjaagprogramma ondernemers vrijetijdssector

Economische Impuls Zeeland heeft, met ondersteuning van de provincie Zeeland, een aanjaagprogramma opgesteld. Dit is bedoeld voor ondernemers die willen innoveren en verduurzamen.
Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, onderstening en financiering voor doorontwikkeling van hun bedrijf. Denk aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur- en landschapsontwikkeling.

Het aanjaagprogramma bestaat uit diverse onderdelen:
• Inspiratie: een reeks van (online) bijeenkomsten waarbij wordt ingezoomd op diverse thema’s en maatwerkadvies.
• Ondersteuning: mogelijkheden van innovatievouchers en expertmeetings (inclusief vouchers voor planvorming).
• Financiering: Zeeuws Fonds Verblijfsrecreatie.

Kijk voor het hele inspiratieprogramma op www.impulszeeland.nl.