home OSD organisatie leden contact

3 december 2021

EU-fondsenwijzer

Er zijn veel Europese financieringsmogelijkheden beschikbaar, maar hoe vind je een subsidie of fonds of dat jou ondersteunt bij de uitvoering van jouw idee? De EU-fondsenwijzer kan hulp bieden. Op de overzichtspagina’s van deze fondsenwijzer staan alle Europese subsidies en fondsen vermeld, zoals Interreg, Horizon Europe, EFRO, LIFE etc. De onderwerpen lopen uit een van jeugd tot grensoverschrijdende samenwerking en van infrastructuur tot sport.
Bij het introducerende tekstje geven trefwoorden de onderwerpen van de financiering weer waarna je kunt doorlinken naar aanvullende informatie. Daar vind je informatie over onder meer de doelstelling, doelgroepen, belangrijkste vereisten, algemene omschrijving en het beschikbare bedrag weergegeven. Er zijn vervolgens weer linkjes naar de aanvraagprocedure, aanvullende informatie en relevante Europese wetgeving.

De EU-fondsenwijzer is een initiatief van Kenniscentrum Europa decentraal en is opgesteld in samenwerking met VNG, IPO/HNP en de Unie van Waterschappen.

16 november 2021

Duurzaam Ondernemen Prijs 2021

Ondernemers op Schouwen-Duiveland met een duurzaam idee, plan of concept maken kans op 10.000 euro. Om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen een extra stap te zetten in verduurzaming stelde de gemeente dit jaar de Duurzaam Ondernemen Prijs in.

De prijs beoogt de innovatiekracht te vergroten, de CO2-uitstoot te verlagen, samenwerking en onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.

Het idee dient zich te richten op een van de volgende themagebieden:
• Energiebesparing
• Duurzame energieopwekking,
• Circulaire economie,
• Biodiversiteit,
• Klimaatadaptatie.

Je kunt individueel meedoen, maar samenwerking via een collectieve aanvraag heeft de voorkeur. Denk aan een bedrijvenpark, ondernemersvereniging, samenwerkende winkeliers en agrariërs. Aanvullende informatie en de voorwaarden voor deelname vind je op de site van EWSD.
Je kunt je idee online indienen tot en met 8 december. Een jury beoordeelt de inzendingen, zij maakt op 16 december tijdens een online inspiratiebijeenkomst de winnaar bekend.

De organisatie van de Duurzaam Ondernemen Prijs is in handen van Energie Werkt Schouwen-Duiveland (EWSD) en het Natuur- en Milieueducatie (NME) Centrum Schouwen-Duiveland.

21 oktober 2021

Zeeuws investeringsfonds 5,4 miljoen rijker

Het Investeringsfonds Zeeland krijgt een impuls van 5,4 miljoen. Dit ‘addendum Wind in de Zeilen Innovatiefinanciering’ is een gezamenlijke extra bijdrage van de provincie Zeeland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
De investering is bedoeld om nieuwe financieringsrondes op te richten om het innovatieve mkb te versterken.
Het Investeringsfonds richt zich op startende en groeiende Zeeuwse mkb-ondernemers die willen innoveren, nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen en die bijdragen aan de Zeeuwse werkgelegenheid en het ondernemersklimaat.
Het ministerie van EZK stelt 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen te versterken. Voor Zeeland is dat Impuls Zeeland, moederorganisatie van het Zeeuws investeringsfonds, dat 2,7 miljoen euro krijgt. Voorwaarde was dat de provincie het bedrag verdubbelt.

30 september 2021

Zeeland in Stroomversnelling: 8 ton beschikbaar

Tot 21 januari 2022 17:00 uur kunnen consortia actief in een van de Zeeuwse topsectoren subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten bij de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Er is 800.000 euro beschikbaar om nieuwe dan wel verbeterde producten, processen of diensten te testen.
De sluitingsdatum voor subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken is 17 december om 17:00 uur.

Een consortium moet minimaal uit 3 partijen bestaan waarvan ten minste 1 onderneming en 1 kennispartner.
De Zeeuwse economische topsectoren zijn:
• Havens en Logistiek
• Industrie en Maintenance
• Water en Energie
• Vrijetijdseconomie
• Agrofood en Seafood
• Zorg.

Kennis- en innovatienetwerken maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger, Zeeland in Stroomversnelling stimuleert dergelijke netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van projecten. Zij kunnen gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse topsectoren.

De belangrijkste voorwaarden voor een aanvraag zijn:
• De aanvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.
• Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogt een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.
• De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.
• De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.
• De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier, een projectplan en een uitgewerkte (meerjaren)begroting met dekkingsoverzicht.

Meer informatie is te vinden op de website subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Er is ook een overzichtelijke factsheet opgesteld.

Neem voor meer informatie over de regeling en de wijze van aanvragen contact op met Yvonne Braamse-Joosse, Investmentmanager, via yvonnebraamse@impulszeeland.nl of 06 12768277.

20 september 2021

Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

Om de groeiende vraag naar elektriciteit en het toenemende aanbod aan groene energie goed te kunnen verwerken, dient landelijke netbeheerder TenneT een nieuw hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te plaatsen. Ook Bergen op Zoom krijgt een nieuw hoogspanningsstation.

Projectboek
Inmiddels heeft TenneT een projectboek opgesteld voor de locatiekeuze van beide stations. Dit projectboek bevat locatie- en haalbaarheidsstudies voor kansrijke stationslocaties die onder meer beschrijven wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties en kosten. Ook organiseerde de netbeheerder werkateliers waar inwoners uit de omgeving konden meepraten. Dit maakt inzichtelijk wat mogelijk het draagvlak is voor de verschillende keuzes.
Verder zijn mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven.
Het projectboek is sinds 17 september te lezen op de projectwebsite tennet.eu/schouwen-duiveland.

Bestemmingsplanprocedure
Beide gemeenten zullen op basis van dit projectboek hun voorkeurslocatie uitspreken. Als de stationslocaties zijn vastgesteld, volgt de vaststelling van het kabeltracé. Er zijn dan nog stappen te zetten zoals de bestemmingsplanprocedures waarbij belanghebbenden hun zienswijzen kunnen indienen. Er zullen dan opnieuw informatiebijeenkomsten worden gehouden.
Naar verwachting start de bouw in 2023, 2 jaar later kunnen de hoogspanningsstations in gebruik zijn genomen.

26 juli 2021

Voorkom dat jouw bedrijf gegijzeld wordt

Iedereen kent de waarschuwingen: klik niet zomaar op links in e-mails van onbekende afzenders, op advertenties, of op bijlages. En toch verschijnen er steeds vaker berichten over bedrijven die niet langer bij hun eigen data kunnen. De cybercriminelen worden steeds slimmer in het benaderen van hun slachtoffers. Of zij schieten met hagel en weten bij een aantal bedrijven hun doel te bereiken. En in het ergste geval zit er een fout in de software en komen zij via een achterdeurtje binnen.

Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde: de computers en bestanden, soms hele netwerken, zijn gegijzeld door gijzelsoftware (ransomware of malware) die de toegang blokkeren of versleutelen.
Om de toegang terug te krijgen, moet je betalen. In het slechtste geval zijn je gegevens dubbel versleuteld en dien je voor elke sleutel te betalen; meestal in criptovaluta (bitcoins).

De ongewenste versleuteling kan zowel via links, bijlages in e-mails en advertenties als via gerichte aanvallen op servers. Eenmaal in jouw systeem, verspreidt de gijzelsoftware zich automatisch.
Je kunt zelf een aantal maatregelen nemen:
• Investeer in een externe, losstaande back-up. Omdat deze niet met jouw systeem verbonden is, kun je die data blijven gebruiken.
• Gebruik goede virusscanners die aanvallen kunnen verijdelen en versleuteling voorkomen.
• Update altijd de software die je gebruikt. Denk niet, dat doe ik morgen wel. Updates kunnen kwetsbare plekken herstellen.
• Blijf alert op linkjes in e-mailberichten, open geen bijlage van afzenders die je niet kent, kijk naar het e-mailadres van de zender of dat er valide uitziet. Uiteindelijk is elk beveiligingssysteem zo sterk als de zwakste schakel. Laat die zwakste schakel nu vaak de mens zijn.

Zijn jouw computers en bestanden gehackt? Roep de hulp van een IT-beheerder in en probeer te achterhalen om welke gijzelsoftware het gaat. Soms valt deze te ontsleutelen. Via het internationale samenwerkingsverband van beveiligingsbedrijven en politie (nomoreransom.org) kun je dit controleren. Een expert kan in dat geval de gijzelsoftware verwijderen.
De politie adviseert geen losgeld te betalen. Daarmee houd je het systeem in stand. Maar de beslissing is altijd aan de ondernemer. Doe in elk geval aangifte en meld de aanval ook bij de Fraudehelpdesk.