home OSD organisatie leden contact

De OSD staat voor:

Visie

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland ziet een verdere (economische) groei en een grotere diversiteit van het bedrijfsleven als voorwaarde voor blijvende welvaart op
Schouwen-Duiveland,  voor goede ontplooiingsmogelijkheden voor de inwoners en voor een prettig woon- en leefklimaat.

Missie

De Ondernemerskring Schouwen-Duiveland wil de representatieve vereniging zijn voor ondernemers op Schouwen-Duiveland.

Doel

Het doel van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen op Schouwen-Duiveland.

We doen dat door:

Samenwerking te bevorderen
Succesvol ondernemen doe je samen, het netwerk van de OSD bevordert kennisdeling tussen de leden onderling en stimuleert verbinding. Ondernemers ontmoeten elkaar bij de verschillende activiteiten die de OSD jaarlijks organiseert. De OSD stelt zich actief op om met gemeente, provincie en collega ondernemersnetwerken samen op te trekken op die onderwerpen die onze leden aangaan.

Besluitvorming te ondersteunen
De OSD zet zijn kennis in om lokaal en provinciaal bestuur te ondersteunen in hun besluitvorming bij ondernemersvraagstukken.

 

Kwesties met betrekking tot het ondernemersklimaat brengt de OSD bij de gemeente onder de aandacht. Er is geregeld overleg met het college van Burgemeester en Wethouders.

Discussies, lezingen en evenementen te organiseren
Op verschillende momenten in het jaar organiseert de OSD bijeenkomsten met lezingen en discussies over actuele onderwerpen.  Jaarlijks is er een ontmoeting met andere ondernemersnetwerken in de regio.

 

Aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken
Leefbaarheid hangt nauw samen met bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. De OSD zet zich in op deze onderwerpen om daarmee het ondernemersklimaat te verbeteren. De oprichting van Energie Werkt op Schouwen-Duiveland is daarvan een voorbeeld.

Onze leden te informeren
Met onze tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief OSD in Bedrijf informeren wij onze leden over zaken die interessant zijn. Daarnaast attenderen wij hen op actuele wettelijke en juridische onderwerpen en ontwikkelingen die alle ondernemers aangaan.

Onze ambitie#1

Innovatie en ondernemerschap

In de luwte van de economische grootmachten Rotterdam, West-Brabant en Antwerpen, liggen er op Schouwen-Duiveland kansen voor innovatieve sectoren, al dan niet water gerelateerd, om zich te ontwikkelen. Beschikbaarheid van bedrijfsterreinen en een goede infrastructuur zijn daarvoor een vereiste. Aan een goed ondernemersklimaat ligt de dialoog tussen ondernemers en gemeente en provincie ten grondslag.
Ondernemers hebben vaak te maken met vergelijkbare vraagstukken. Door kennis en ervaringen te delen en samen te werken aan oplossingen, ontstaan nieuwe kansen. De OSD wil met bijeenkomsten, lezingen, bedrijfsbezoeken en masterclasses kennisuitwisseling en innovatief ondernemen stimuleren.

Onze ambitie#3

Bereikbaarheid en mobiliteit

Een goede doorstroming van het verkeer is essentieel voor de bedrijfsvoering en leefbaarheid. Dat betekent onder meer dat de kwaliteit van de N57, N59 en N256 moet aansluiten op de toenemende verkeersdruk. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de kwaliteiten rust, ruimte en natuur meegewogen worden in de ontwikkelingsplannen.
Om de dorpen leefbaar te houden is het van belang dat mensen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van A naar B. Die voorzieningen moeten op elkaar aansluiten. De OSD zet in op verduurzaming van de mobiliteit; zowel door dit zo mogelijk elektrisch te maken, als door te kijken hoe vervoersmiddelen gedeeld kunnen worden. Via de energiecoöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland (ewsd.nl) is de OSD partner in het breed opgezette mobiliteitsplatform SD Op Weg (sdopweg.nl).